Administratie & Voorwaarden

Administratieve gegevens AIMED Solutions B.V.

Rabobank: 1024.31.558
IBAN: NL33 RABO 0102 4315 58
BIC Code: RABONL2U
BTW/VAT#: NL820763846 B01
KVK/COC#: 30120742
G-Rekening: NL98 RABO 0991 1494 32

SNA_NEN-bw.jpg

Algemene voorwaarden AIMED Solutions B.V.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden aangevuld met de Nederland ICT Voorwaarden 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840 van toepassing. Een kopie is (eerder) meegezonden en kan vrijblijvend opgevraagd worden.

DIENSTVERLENING & INHUUR
1. Partijen gaan bij het aangaan van de overeenkomst en de uitvoering van de werkzaamheden uit van het beginsel dat sprake behoort te zijn van een co-productie van opdrachtgever AIMED en leverancier, waarbij partijen nauw samen dienen te werken om de overeengekomen werkzaamheden succesvol te realiseren.
2. Partijen beogen geen dienstbetrekking tot stand te brengen.
3. De betreffende AIMED medewerkers worden ingezet onder leiding, toezicht, supervisie en eindverantwoordelijkheid van AIMED.

BETALINGEN
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij aflevering te geschieden zonder enige compensatie of korting of middels storting of overmaking op een door AIMED Solutions B.V. aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum.
2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door AIMED Solutions B.V. gemaakte (invorderings)kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
3. AIMED Solutions B.V. is altijd gerechtigd naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen alvorens tot levering over te gaan of door te gaan met levering. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft AIMED Solutions B.V. het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten op vergoeding van onkosten, bedrijfsschade en winstderving.
4. Ingeval de wederpartij:
  a. in staat van faillissement wordt verklaard, een beroep doet op schuldsanering conform de WSNP, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd;
  b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
  d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
  e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf; heeft AIMED Solutions B.V. door het enkel plaatsgrijpen van een der bovengemelde omstandigheden, het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of verdere leveranties op te schorten, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door AIMED Solutions B.V. verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van AIMED Solutions B.V. op vergoeding van kosten, schaden en rente.
5. Wanneer de wederpartij meerdere opeisbare vorderingen heeft openstaan, dan bepaalt AIMED Solutions B.V. voor welke vordering bij betaling de wederpartij is gekweten.

RENTE & KOSTEN
1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
2. Bij niet tijdige betaling heeft de verkoper recht op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Deze buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag inclusief BTW, met een minimum van € 150.00 dan wel een minimum van het in het desbetreffende geval door de wetgever voorgeschreven wettelijke regime, onverminderd het recht van de verkoper op vergoeding van andere schade. Van de inkomende betalingen van de in verzuim geraakte koper worden alsdan eerst deze buitengerechtelijke kosten en rente voldaan, waarna met het resterende bedrag de oudste openstaande facturen worden afgeboekt.

TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke uit de met AIMED Solutions B.V. deze gesloten overeenkomsten voortvloeien dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan den Kantonrechter te ‘s-Hertogenbosch

Download AIMED_Slutions_B.V._-_Betalingsvoorwaarden.pdf


Algemene voorwaarden AIMED Academy

1. Toepasselijkheid

1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld met één of meer
specifieke modules per product of dienst. De in de onderhavige module opgenomen bepalingen
zijn, naast de bepalingen van de module Algemeen, van toepassing indien leverancier diensten verricht op het gebied van onderwijs zoals opleidingen, (in company) trainingen, seminars en workshops (hierna kortweg te noemen: opleidingen).

1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van de module Algemeen. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de module Algemeen en de bepalingen van de onderhavige module, prevaleren deze laatste.

2. Aanmelding en annulering

2.1 Een aanmelding voor een opleiding dient telkens schriftelijk te geschieden en is bindend na bevestiging door leverancier.

2.2 Cliënt draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze en geschiktheid van de opleiding voor de deelnemers. Dat geldt onverkort indien leverancier een deelnemer toelaat tot een opleiding waarvoor toelatingsnormen gelden. Onder deelnemers worden in deze algemene voorwaarden verstaan personen die voor een opleiding zijn aangemeld. Het ontbreken van de vereiste voorkennis bij deelnemers zal in geen geval afbreuk doen aan de verplichtingen van cliënt op grond van de overeenkomst. Het is cliënt toegestaan een deelnemer voor een opleiding te doen vervangen door een andere deelnemer na voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier.

2.3 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van leverancier aanleiding geeft, is leverancier te zijner keuze gerechtigd de opleiding te annuleren, te combineren met één of meer andere opleidingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. Leverancier behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wijzigen. Leverancier is gerechtigd zo nodig organisatorische en inhoudelijke wijzigingen in een opleiding aan te brengen.

2.4 Indien een overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zoals een bepaalde docent, trainer of spreker, is leverancier steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.

2.5 De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding door cliënt of deelnemers worden beheerst door de bij leverancier gebruikelijke regels. Tenzij anders overeengekomen, dient een annulering altijd schriftelijk en voorafgaand aan de opleiding of het betreffende onderdeel daarvan te geschieden. Annulering of niet-verschijning doen geen afbreuk aan de verplichtingen die cliënt op grond van de overeenkomst heeft. Ingeval van annulering door cliënt of deelnemer staat het ter beoordeling van leverancier of een verzoek tot toezending van opleidingsmateriaal wordt ingewilligd.

3. Uitvoering opleiding

3.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de opleiding met zorg uit te voeren in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten op het gebied van opleidingen worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Cliënt aanvaardt dat leverancier de inhoud en diepgang van de opleiding bepaalt.

3.2 Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, is leverancier gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van cliënt op te volgen. Leverancier is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier.

3.3 Onverlet de overige verantwoordelijk van cliënt voor het gedrag van de deelnemers zal cliënt de deelnemers informeren over en toezien op de naleving door deelnemers van de verplichtingen uit de overeenkomst en de door leverancier voorgeschreven (gedrags)regels voor deelname aan de opleiding. Deelnemers dienen zich strikt te houden aan opgegeven opleidingsdata en-tijden.

3.4 Indien leverancier bij de uitvoering van de opleiding gebruik maakt van eigen apparatuur of programmatuur, staat leverancier er niet voor in De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Module 8 Opleidingen en trainingen ICT~Office Voorwaarden dat deze apparatuur of programmatuur foutloos is of zonder onderbrekingen functioneert. Indien leverancier de opleiding uitvoert op locatie van cliënt, zal cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zorg dragen voor de beschikbaarheid van deugdelijk werkende apparatuur en programmatuur.

3.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, maakt het afnemen van een examen of een toets niet deel uit van de overeenkomst.

3.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is voor de ten behoeve van de opleiding ter beschikking gestelde of vervaardigde documentatie of andere opleidingmaterialen of middelen een separate vergoeding verschuldigd. Het voorgaande geldt eveneens voor eventuele opleidingscertificaten of duplicaten hiervan.

4. Prijzen en betaling

4.1 Leverancier kan steeds vóór de aanvang van de opleiding de ter zake verschuldigde betaling verlangen. Leverancier kan, uitdrukkelijk onverlet zijn overige rechten, deelnemers uitsluiten van deelname indien cliënt heeft nagelaten voor tijdige betaling zorg te dragen.

4.2 Tenzij leverancier uitdrukkelijk heeft aangegeven dat een vergoeding is vrijgesteld van BTWin de zin van artikel 11 van de Wet op de Omzetbelasting 1968, is cliënt over de vergoeding tevens BTW verschuldigd. Leverancier is na het aangaan van de overeenkomst gerechtigd zijn prijzen aan te passen bij eventuele wijziging van het bij of krachtens wet vastgestelde regime van BTW voor opleidingen.

5. Intellectuele eigendom

5.1 Leverancier behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op de documentatiën het opleidings-, toets- en examenmateriaal voor.

5.2 Het is cliënt niet toegestaan gegevens of gedeelten uit de verstrekte documentatie en/of opleidings-, toets- of examenmateriaal en/of uittreksels van het verstrekte opleidings-, toets- of examenmateriaal openbaar te maken, te exploiter en of te verveelvoudigen.

© 2008, ICT~Office